Tất cả đều xoắn não. Bạn có thể tìm ra điểm khác biệt nhanh cỡ nào? – PlayBrain